Podlahové deky - průmyslové podlahy: Obchodní podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti BREVA Servis s.r.o. IČ 28414586

(dále jen prodávající), jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, případně se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno v kupní smlouvě.

 

2. Objednávání

 • Objednávka musí být podána písemnou formou a musí obsahovat specifikaci výrobku, množství a způsob dopravy. Telefonické, faxové a ústní objednávky musí být potvrzeny nejpozději do tří pracovních dnů písemně (nebo e-mailem).
 • Smlouva vzniká potvrzením (akceptací) písemné objednávky.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné vícenáklady vzniklé zakázkou.

 

3. Doprava

 • Doprava zboží je vždy realizována dodávkou s platbou na dobírku případně zálohovou fakturou.
 • Dopravu zajištujeme dle dohody se zákazníkem.

 

4. Obaly

 • Zboží je dle druhu baleno na standardních paletách 1200 x 800 mm v počtech uvedených v ceníku. Atypické balení nutno sjednat předem.
 • Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu ve výši 190,- Kč bez DPH.

 

5. Ceny

 • Základní ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího v době uskutečnění dodávky nebo speciální cenovou nabídkou na konkrétní poptávku, platným v době uskutečnění dodávky. Platnost jednotlivých speciálních cenových nabídek je 10 prac.dnů.
 • Případné změny cen, akční ceny a případné jiné slevy budou ohlášeny na webových stránkách společnosti www.deskovepodlahy.cz

 

6. Platební podmínky

 • Zboží je dodáváno vždy po zaplacení, pokud nebylo předem písemně sjednáno jinak. Strany sjednávají výhradu vlastnického práva dle ustanovení § 445 Obchodního zákoníku (a v pozdějším znění), a to tak, že předmět koupě (dodávka zboží) přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
 • U dodávek zboží placeného (na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím) daňovým dokladem – fakturou, bude faktura účtována s dobou splatnosti ode dne doručení do 14 dnů. V případě pochybností o době doručení se má za to, že daňový doklad – faktura byla doručena do 3 dnů od jejího vystavení.
 • Daňový doklad – faktura se zasílá na adresu uvedenou v objednávce. Účinky doručení nastanou i v případě, že pošta vrátí zásilku jako nedoručitelnou, či kupující jakýmkoliv způsobem doručení zmaří.
 • Kupující souhlasí, aby 30 dnů po lhůtě splatnosti byla pohledávka kupujícího postoupena k vymáhání s tím, že všechny náklady spojené s vymáháním ponese kupující. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím ve výhradním vlastnictví prodávajícího.
 • V případě, že kupující je v prodlení s úhradou a zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží prodávající zboží ve svém skladu na náklady kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení zboží ve skladu, skladné, případné marné dopravní výkony apod.), ze strany prodávajícího se v tomto případě dodávka považuje za splněnou.
 • Pokud kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:
 • požadovat platbu v hotovosti při odběru zboží (na ní se však nevztahuje možnost skonta) nebo platbu předem bankovním převodem.
 • snížit nebo zrušit sjednanou slevu z ceny zboží.
 • zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení případné kupní smlouvy.
 • odstoupit od kupní smlouvy.

 

7. Jakost

 • Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů prodávajícího.
 • Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.
 • Za porušení jakosti se nepovažují drobné odchylky v rozměrech, barvě a povrchu výrobků, protože jsou odvislé od vstupní suroviny - recyklátu kabelových izolací PVC.

 

8. Nebezpečí škody na zboží

 • Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím, které kupující mohl a měl zjistit.

 

9. Manka a reklamace

 • Při převzetí zboží obdrží kupující dodací list a potvrdí převzetí na jeho kopii, kde příp. vyznačí zjištěná manka a nedostatky.
 • Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje kupujícího k vrácení celé zásilky.
 • Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat.
 • Případné reklamace kvality dodaných palet jsou možné pouze v den převzetí dodávky zboží na těchto paletách kupujícím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Právo reklamace se nevztahuje na nestandardní výrobky, zakoupené na výslovné přání kupujícího.

 

10. Závěrečná ustanovení

 • Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.
 • Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
 • Prodej zboží či služeb se uskutečňuje podle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, platného Ceníku prodávajícího pro příslušné období a případně uzavřené rámcové či objektové kupní smlouvy, k níž je připojeno zejména Prohlášení o shodě, Technické listy a na vyžádání kupujícího i kopie příslušných certifikátů výrobků a Bezpečnostní listy
 • Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.
 • Všeobecné prodejní a obchodní podmínky 2011 jsou platné od 1.5.2011 do odvolání.

DomůDomů

Košík  

Nákupní košík
(prázdný)

Přihlášení

Hledat